Mezinárodní konference 2014

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2014 proběhla na Fakultě architektury ČVUT v Praze mezinárodní konference „Sídliště, jak dál?“, která představila zkušenosti se správou a rozvojem sídlišť v evropském kontextu.

grafika_web_01

Čtvrtek, 13. listopadu

Hlavním programem prvního dne je komplexní představení tří vybraných příkladů řešení transformace sídlišť z evropských měst a to jak po stránce věcné, tak po stránce procesní. Každý příklad tak budou prezentovat vždy tři hosté, a to ve složení architekt, zástupce státní správy / samosprávy a reprezentant soukromé sféry případně bytové společnosti.

Sídliště byla vybrána na základě rozsáhlé referenční analýzy a představují 3 specifické typologie komplexního přístupu k transformacím sídlišť.

NL / Bijlmermeer, Amsterdam

Transformace sídliště Bijlmermeer patří mezi jeden z nejvíce publikovaných příkladů vůbec. Vize města budoucnosti nebyla nikdy naplněna a čtvrť se zařadila mezi problémové lokality prakticky od počátku. V rámci obnovy čtvrti nahradila většinu jedenáctipodlažních hadovitých budov nízkopodlažní zástavba. V několika lokalitách byly původní domy ponechány a zakomponovány do nové struktury. Územní plán rozdělil oblast do několika lokalit se specifickým charakterem. Byla nastavena nová hierarchie území - posíleno centrum celé čtvrti a současně i centra jednotlivých lokalit. V kontextu konference reprezentuje sídliště Bijlmermeer příklad s největší mírou zásahu, která vedla k radikální přeměně prostorové struktury.

FR / Vaulx-en-Velin, Lyon

Lyonské předměstí Vaulx-en-Velin aktuálně prochází procesem obnovy v rámci programu „Významný městský projekt“. Celá oblast je rozdělena do 12 lokalit a na každou z nich je zpracován samostatný plán. V rámci jednotlivých oblastí je vždy stabilizováno lokální centrum, nově definován a hierarchizován veřejný prostor a současně optimalizována dopravní síť. Intervence se soustředí především do přenastavení základní sítě území, která umožňí čitelnou lokalizaci budoucích investic. Specifikem tohoto příkladu je míra souběžně probíhajících sociálních programů a především důmyslná struktura organizace a financování celého projektu.

DE / Grűnau, Leipzig

Tématem regenerace východoněmeckých sídlišť je především redukce bytového fondu v důsledku pracovní migrace a současně demografických změn. Příklad z města Leipzig prezentuje komplexní a dlouhodobý proces řízeného smršťování města. Grűnau se stávajícím počtem 40 000 obyvatel je stále největším sídlištěm v Lipsku, a to i přes masivní úbytek 50 000 obyvatel od doby znovusjednocení Německa. Sídliště je již od devadesátých let zapojeno do řady rozvojových programů, které se snaží řídit proces smršťování města, úbytku obyvatel a narůstajících sociálních potíží. Radnice společně s bytovými společnostmi a dalšími aktéry aktuálně připravuje novou rozvojovou strategii pro Grűnau, která již nepočítá s odlivem obyvatel, ale naopak odhaduje jejich opětovný nárůst.

Pátek, 14. listopadu

Druhý den konference bude zaměřen na užší odborná témata, která v jednotlivých tématicky dělených blocích představí čeští odborníci.

1. BLOK / Výzkumný projekt „Sídliště, jak dál?“

V rámci prvního bloku představí garanti projektu dosud získané zkušenosti a výsledky jednotlivých analýz. Následně budou na dvou vybraných studentských projektech představeny případové studie regenerace českých sídlišť.

2. BLOK / Sídliště ve společenskovědní perspektivě

Ve druhém bloku vystoupí odborníci zabývající se tématem sídlišt z uměleckohistorického a sociologického hlediska. Představí specifické problémy a hodnoty panelových sídlišť. Důkladná znalost aktuálního stavu a potenciálu těchto lokalit je nezbytným předpokladem pro jejich následnou koncepční správu.

3. BLOK / Přístupy k regeneraci sídlišť

Blok se bude zabývat možnostmi správy a regenerace sídlišť na více úrovních. Budou představeni potenciální aktéři rozvoje i možnosti institucionální podpory regenerace sídlišť na vyšších úrovních městské, případně státní správy.

4. BLOK / Praktické zkušenosti

Poslední blok konference představí praktické zkušenosti s regenerací sídlišť v Čechách a na Slovensku. Cílem je popsat aktuálně dostupné nástroje i překážky se kterými se takovýto proces potýká. Hosté současně nastíní širší vizi rozvoje, se kterou do projektu vstupovali a zhodnotí přínos zásahu.