Struktura projektu

Semestrální zadání v ateliéru Kohout–Tichý

termín: únor – červen 2014

V rámci výuky na Fakultě architektury bude v semestrálních studentských projektech zpracováno 6–8 vybraných lokalit z měst vyzvaných ke spolupráci na projektu (MČ Prahy + česká a moravská města). V každé lokalitě vzniknou 3 až 4 urbanistické studie představující principy možných přístupů k dlouhodobé vizi transformace sídlišť.


Seminář Urbanismus 5

termín: únor – červen 2014

Souběžně s ateliérem se bude na stejné lokality soustředit seminář v předmětu Urbanismus 5, spolupráce těchto předmětů umožní získání většího množství dat a informací a hlubší prozkoumání dané problematiky.


Workshop

termín: 13. – 16. března 2014

Čtyřdenní workshop pro studenty FA, spolupracující města a další hosty. Na workshopu budou řešena základní koncepční témata a teoretická východiska spojená s udržitelností panelových sídlišť. Součástí workshopu bude diskuze nad návrhy možných směrů řešení transformací sídlišť, proběhne diskuze s představiteli zúčastněných měst.


Přednáškový cyklus

termín: březen – květen 2014

Série šesti přednášek během jara 2014. Smyslem přednášek je představit vybrané zahraniční příklady realizovaných či připravovaných projektů revitalizací sídlišť, zkušenosti z okolních středoevropských zemí, eventuelně specifická odborná témata, která jsou pro řešení koncepce a transformace sídlišť klíčová (sociologie, sociální antropologie, bytová politika atp.). Cílovou skupinou jsou primárně studenti a odborná veřejnost.
Program ke stažení v PDF


Mezinárodní konference

termín: 13. – 14. listopadu 2014

Dvoudenní konference představí zkušenosti se správou a transformací sídlišť v evropském měřítku. Hlavním programem prvního dne je komplexní představení vybraných příkladů řešení transformace sídlišť ze tří evropských měst, a to jak po stránce věcné (principy), tak po stránce procesní (role veřejné správy, soukromých investic atd.). Součástí prvního dne konference je také vernisáž výstavy studentských projektů revitalizace českých sídlišť, zpracovaných v předcházejícím semestru. Druhý den konference bude zaměřen na užší odborná témata, která v jednotlivých tématicky dělených blocích představí čeští odborníci.


Putovní výstava

termín: listopad 2014 – prosinec 2015
místo: Fakulta architektury ČVUT a následně další spolupracující česká města

Putovní výstava představí připravené studie pro jednotlivé lokality a další zpracované analýzy k tématu. Vernisáž proběhne v rámci mezinárodní konference.


Odborně - osvětová publikace

termín: jaro 2016

Publikace shrnuje výsledky několikaletého výzkumu a je rozdělena do tří částí: úvodní teoretická část se věnuje rozboru východisek sídlištní výstavby i obecnému shrnutí možností jejího dalšího vývoje. Druhá prezentuje 18 modelových studií a 2 pilotní projekty úprav konkrétních lokalit v českých městech. Poslední část publikace je věnována datovým přehledům a grafickým srovnáním: obsahuje výsledky analýz zkoumaných lokalit českých sídlišť, srovnání jednotlivých případových studií a přehled nejzajímavějších evropských příkladů regenerace sídlišť z posledních 25 let.


Mezinárodní workshopy

termín: 2014 – 2017

Projekt pokračuje sérií mezinárodních workshopů v Budapešti, Bratislavě a Gliwicích.


Anglické vydání publikace

termín: leden 2017

Záměrem anglického vydání knihy je především navázat na stávající spolupráci v rámci visegrádských zemí a přispět tak k debatě o budoucnosti sídlišť na mezinárodní úrovni.