Řečníci

ČTVRTEK, 13. LISTOPADU

CZ / Michal Kohout

Garant projektu Sídliště, jak dál?

Architekt, pedagog a teoretik, vedoucí Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT, kde zároveň garantuje výukový cyklus o bydlení a vede ateliér. Autor a spoluautor více než 30 realizovaných staveb, z nichž mnohé byly oceněny na přehlídkách české i mezinárodní architektury. Je autorizovaným architektem České komory architektů, spoluzakladatelem architektonické kanceláře UNIT architekti, výzkumné organizace Centrum kvality bydlení a nakladatelství Zlatý řez, kde rovněž spoluedituje stejnojmenný časopis. Autorsky a editorsky se podílel na řadě knih a článků o moderní české architektuře a teorii vystavěného prostředí. Působí jako garant mnoha výzkumných projektů a jako expert na veřejnou i profesní bytovou politiku.
http://www.unitarch.eu

NL / Joop de Haan

Ředitel Kanceláře obnovy Bijlmermeeru

Proměna satelitního města Bijlmermeer v jihovýchodní části Amsterdamu patří mezi nejznámější příklady regenerace modernistického sídliště v Evropě. Úspěšná transformace problémové lokality je výsledkem spolupráce tří stran – města Amsterdam, městské části Amsterdam – Jihovýchod a bytové společnosti Rochdale. Tyto strany se společně dohodly na utvoření samostatné kanceláře – Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer. Joop de Haan je ředitelem oddělení, jehož úkolem je koordinovat veškeré vstupy do území (městské politiky, investiční záměry, požadavky obyvatel) a upevňovat vztah mezi fyzickými a socio-ekonomickými změnami.
http://www.vernieuwdebijlmer.nl


NL / Willem van der Steen

Bytová společnost Rochdale – senior project leader

Rochdale je nizozemskou bytovou společností, která se na trhu pohybuje již od roku 1906 a aktivně se účastnila i procesu přeměny sídliště Bijlmermeer. K dnešnímu dni spravuje přibližně 39 000 bytů dostupného bydlení. Od roku 2004 spolupracuje Rochdale se společností DUWO a společně realizují studentské komplexy v Amsterdamu.
http://www.rochdale.nl


NL / Hans Meijer a Klaas Waarheid

Van Schagen Architekten

Klaas Waarheid, Hans Meijer a Gert Jan te Velde jsou společníky kanceláře Van Schagen Architekten, která se zaměřuje na obnovu poválečných sídlišť. Do portfolia jejich prací patří regenerace stávajících budov i řada novostaveb. Metoda práce Van Schagen Architekten stojí na respektu ke stávajícím budovám, omezené míře demolic, ale zejména na vědomém utváření nových vrstev vystavěného prostředí a nastavování adaptability města.
http://www.vanschagenarchitekten.com


FR / Frédéric Schmidt

Ředitel Grand projet de ville Vaulx-en-Velin

Lyonské předměstí Vaulx-en-Velin aktuálně prochází procesem obnovy v rámci programu „Grand projet de ville“. Celá oblast je rozdělena do několika lokalit a na každou z nich je zpracován samostatný plán. V rámci jednotlivých oblastí je vždy stabilizováno lokální centrum, nově definován a hierarchizován veřejný prostor a současně optimalizována dopravní síť. Intervence se soustředí především do přenastavení základní sítě území, která umožňí čitelnou lokalizaci budoucích investic. Specifikem tohoto příkladu je míra souběžně probíhajících sociálních programů a především důmyslná struktura organizace a financování celého projektu.
Frédéric Schmidt je profesionálem v oblasti aplikované sociologie a regionálního rozvoje a aktuálně působí na pozici ředitele GPV ve Vaulx-en-Velin.
http://www.gpvvaulxenvelin.org


FR / Georges Bullion

Ředitel Dynacité, dřívější předseda Skupiny pro udržitelný městský rozvoj v rámci CECODHAS Housing Europe a člen výkonného výboru USH (L’Union Sociale pour l’Habitat)

V letech 2010 až 2014 se Georges Bullion intenzivně věnoval problematice budoucnosti sídlišť jako předseda Skupiny pro udržitelný městský rozvoj v rámci mezinárodní organizace CECODHAS, jejímž cílem je podpora modelů dostupného bydlení v Evropě. Ve stejném období vedl Komisi pro regionální rozvoj v rámci Unie sociálního bydlení (L’Union Sociale pour l’Habitat). Georges Bullion je současně držitelem doktorátu z ekonomie z lyonské univerzity a aktuálně řídí veřejnou bytovou společnost Dynacité, která spravuje přibližně 25 000 bytů v regionu Rhône-Alpes, z nichž 5 000 se nachází přímo v Lyonu. Dynacité řídí desítky programů městské obnovy, které zahrnují demolice, nové výstavby a rekonstrukce domů i komplexní programy městského rozvoje a sociální soudržnosti.
http://www.dynacite.fr/


FR / Nancy Chenu

Urbanistka v Národní agentuře pro městský rozvoj (ANRU)

ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) zajišťuje provádění a financování projektů městské obnovy v celé zemi. Politika městské obnovy je definována v dokumentu „Národní program obnovy měst“, který od letošního roku na pokyn prezidenta Hollanda ANRU sama vytváří. Hlavním cílem agentury je podpora komplexních urbanistických projektů obnovy městských čtvrtí a lokalit s důrazem na vytváření sociální a funkční diverzity v území.
http://www.anru.fr


DE / Juliana Pantzer

Urbanistka v Oddělení městské obnovy Leipzig Grűnau

Grűnau se stávajícím počtem 40 000 obyvatel je stále největším sídlištěm v Lipsku, a to i přes masivní úbytek 50 000 obyvatel od doby znovusjednocení Německa. Sídliště je již od devadesátých let zapojeno do řady rozvojových programů, které se snaží řídit proces smršťování města, úbytku obyvatel a narůstajících sociálních potíží. Radnice společně s bytovými společnostmi a dalšími aktéry aktuálně připravuje novou rozvojovou strategii pro Grűnau, která již nepočítá s odlivem obyvatel, ale naopak odhaduje jejich opětovný nárůst.
http://www.leipzig.de/gruenau


DE / Stefan Rettich

KARO architekten

Stefan Rettich (*1968) působí jako architekt v Lipsku a v Hamburku a je partnerem kanceláře KARO* architects. V letech 2007 – 2011 vyučoval na škole Bauhaus v Desavě a nyní je profesorem v oboru architektonické teorie a praxe na Škole architektury v Brémách. Ve své práci se Stefan Rettich zaměřuje zejména na témata městské obnovy, řízení a spolupráci v oboru územního plánování a dále na veřejný prostor. Společně s KARO* architects byl vyzván k účasti na řadě výstav, mimo jiné například na XI. a XII. Bienále architektury v Benátkách a za jeho práce mu byla udělena Evropská cena za veřejný prostor (2010), cena Brit Insurance Design (2011) a v roce 2010 byl nominován na cenu Mies van der Rohe.
http://www.karo-architekten.de

PÁTEK, 14. LISTOPADU

CZ / David Tichý

Garant projektu Sídliště, jak dál?

Architekt, pedagog a teoretik architektury. Na Fakultě architektury ČVUT absolvoval doktorandský program se zaměřením na mezigenerační koncepty bydlení, nyní zde spolu s Michalem Kohoutem vede ateliér a výuku obytných staveb. Ve své praxi se orientuje převážně na stavby pro bydlení a zabývá se problematikou sousedského a komunitního bydlení. Za realizace svých projektů získal několik významných ocenění. Je společníkem architektonické kanceláře UNIT architekti a spoluzakladatelem Centra kvality bydlení. Je členem Poradního sboru Výboru pro bydlení při UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) a spolupodílí se na přípravě řady státních politik a programů zaměřených především na různé formy bydlení.
http://www.unitarch.eu


CZ / Filip Tittl

Garant projektu Sídliště, jak dál?

Architekt a urbanista. Jeho závěrečná práce zabývající se zastavovacími systémy byla vybrána jako nejlepší diplomní projekt v České republice v roce 2010 a nominována na cenu Archiprix. Dlouhodobě se zabývá stavební legislativou, spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a Fakultou architektury ČVUT v Praze. V praxi i výzkumu se věnuje zejména urbanismu, systémům zástavby a veřejným prostranstvím. Vede projekty koncepčních úprav sídlišť a experimentální projekty v oblasti územního plánování. Je spoluzakladatelem architektonické kanceláře UNIT architekti.
http://www.unitarch.eu


CZ / Michal Lehečka

Urbánní antropolog

Michal Lehečka je urbánní antropolog, který se výzkumně zaměřuje na prostředí sídliště. Mezi kvalitativní metody výzkumu zařazuje i příběhy vyprávění lidí a zkoumá, jaký vliv má prostorová narativita na rozvoj a utváření sídliště. Michal Lehečka je členem výzkumného sdružení Anthropictures, které mimo jiné nabízí odborné konzultace a terénní „bottom-up“ výzkumy přispívající k efektivní realizaci rozvojových záměrů v jakémkoliv prostředí. Aktuálně působí jako komunitní koordinátor pro sídliště Černý Most.
http://www.anthropictures.cz/


CZ / Martin Veselý

Urbánní antropolog

Martin Veselý (*1985) je urbánní antropolog. Zabývá se otázkou lokální identity a identifikace obyvatel s místem. Ve snaze porozumět procesu lokální identifikace v prostředí velkého panelového sídliště prováděl dlouhodobý terénní výzkum na pražském Jižním Městě. Sídlištní problematika se prolíná i s další oblastí jeho zájmu – městským plánováním.
Anotace přednášky


CZ / Rostislav Švácha

Garant projektu Paneláci

Profesor Rostislav Švácha (*1952) je historik a teoretik umění a architektury, vysokoškolský pedagog a současně odborný garant grantového úkolu „Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu“. Na pětiletém výzkumném a výstavním projektu spolupracují téměř dvě desítky historiků architektury, urbanistů, památkářů, demografů a dalších odborníků z muzejních i akademických pracovišť. Projekt institucionálně zaštiťuje Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Ministerstvo kultury ČR projekt podporuje v rámci grantového programu výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI).
http://www.panelaci.cz


CZ / Nadace Partnerství

Robert Sedlák a Martin Nawrath

Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby, vzdělávání a inspiraci ze zahraničí. Podporuje vytváření kvalitních veřejných prostranství, zelené stavění, šetrné formy turistiky i dopravy, péči o zeleň. Veřejným prostorům se Nadace Partnerství věnuje již od roku 1996 ve spolupráci s americkou organizací Project for Public Spaces. Dlouhodobě spolupracuje také se světově uznávaným dánským architektem Janem Gehlem, např. vydáním českého překladu knih Život mezi budovami a Města pro lidi. Zahraniční poznatky převádí do praxe v projektech, kde klade důraz na zapojení veřejnosti do projednávání (např. průzkum brněnského Zelného trhu, koncepce podpory a rozvoje veřejných prostranství v Ústí nad Orlicí, spolupráce na Strategii veřejných prostor Prahy 10).
http://www.nadacepartnerstvi.cz


CZ / Karel Maier

Urbanista, architekt, vysokoškolský pedagog

Profesor Karel Maier (*1951) je urbanista, architekt a vysokoškolský pedagog. Působí jako vedoucí Ústavu prostorového plánování na Fakultě architektury ČVUT. Ve své práci se zaměřuje na témata udržitelného rozvoje území, ekonomické zákonitosti investic soukromého i veřejného sektoru z hlediska územního rozvoje a na institucionální a legislativní zázemí těchto procesů.
https://www.fa.cvut.cz/Cz/Ustavy/15121


CZ / Kancelář veřejného prostoru, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Kateřina Frejlachová – architektka

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je hl. m. Praha. Je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města a spolupracuje na významných rozhodnutích v těchto oblastech. Institut zpracovává a koordinuje dokumenty v oblasti strategického a územního plánování a rozvoje, veřejného prostoru a dokumenty dopravní, technické, krajinné a ekonomické infrastruktury. Předmětem činnosti Institutu je také zajišťování, aktualizace a využívání dat a informací v rámci aplikovaného výzkumu a odborná spolupráce s vysokými školami, vědecko-výzkumnými a neziskovými organizacemi jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
http://www.iprpraha.cz


CZ / Václav Škarda

K2 architekti

Václav Škarda (*1971) absolvoval Fakultu architektury ČVUT v ateliéru prof. Ladislava Lábuse. V roce 1999 založil s Jiřím Poláčkem v Praze architektonickou kancelář Atelier K2, která se zaměřuje na všechny úrovně architektury: od urbanismu přes novostavby a rekonstrukce domů až po návrhy interiérů a design. V roce 2011 byl jejich projekt nominován na cenu Mies van der Rohe Award. Václav Škarda je současně přidruženým členem Centra kvality bydlení, jehož cílem je posílit spojení výzkumu s výukou, s praktikujícími odborníky i orgány veřejné správy.
http://www.atelierk2.cz


CZ / Jana Drápalová

Starostka Městské části Brno–Nový Lískovec, zastupitelka města Brna

Jana Drápalová byla v roce 1994 poprvé zvolena do zastupitelstva města Brna a od té doby se nepřetržitě pohybuje v brněnské komunální politice. Zajímá se především o oblast životního prostředí a rozvoje měst, politiku bydlení a dopravu. Od roku 2002 je starostkou Nového Lískovce, kde postupně prosadila regeneraci a zateplení většiny panelových domů v nízkoenergetickém standardu. Energetická modernizace budov byla v této době unikátním projektem. Jana Drápalová současně působila v komisích Eurocities i dalších mezinárodních projektech, které Brno realizovalo s partnerskými městy a měla tak možnost vzdělávat se a získávat zkušenosti o činnosti neziskového sektoru a fungování občanské společnosti v mnoha evropských zemích.
http://www.novy-liskovec.cz


SK / GutGut

Lukáš Kordík a Števo Polakovič

Architektonické studio GutGut sídlí v Bratislavě a věnuje se projektům všech měřítkových úrovní – urbanismu, architektonickému návrhu i interiérovému designu. GutGut je současně jedním ze zakládajících členů OFCA - Kanceláře spolupracujících architektů – neformálního kolektivu architektů, kteří nad rámec své práce ve studiu sdílí a shromažďují odborné znalosti, zaměřují se na vývoj a diskusi nad různými projekty včetně soutěží, výzkumných úkolů a grantových projektů.
Mezi nejvýraznější projekty ateliéru patří například kompletní rekonstrukce panelového domu v Rimavské Sobotě.
http://wp.gutgut.sk